« Wróć 

Ogólna charakterystyka terenu

Położenie geograficzne terenu badań

Teren prowadzonych badań znajduje się w miejscowości Nowiny, na działce będącej własnością firmy "SATOR" Grzegorz Skowroński. Działka znajduje się w odległości ok. 200 m od drogi prowadzącej z Kozienic do Radomia.

Administracyjnie teren ten położony jest w województwie mazowieckim, powiecie Kozienice, gminie Kozienice.

Lokalizację prowadzonych badań precyzują współrzędne geograficzne:

λE - 21º 32’ 42” – długości geograficznej wschodniej;

ΦN -51º 34’ 08” – szerokości geograficznej północnej.

Morfologia i hydrografia

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski (J. Kondracki, 1998 r.) rejon Nowin leży w makroregionie Nizina Środkowomazowiecka, na obszarze mezoregionu Równina Kozienicka (kod jednostki 318.75.) w południowej jego części.

Równinę Kozienicką stanowi w dużej mierze piaszczysta równina denudacyjna, leżąca na południe od dolnegu biegu Pilicy, przecięta doliną Radomki. Krajobraz jej jest urozmaicony wałami wydmowymi. W widłach Wisły i Radomki zachowały się resztki Puszczy Kozienickiej. Na terenie tej puszczy utworzono w 1983 roku Kozienicki Park Krajobrazowy.

Główną rzeką w tym rejonie jest Wisła, przepływająca w odległości ok. 7 km na wschód od terenu badań. Wisła w omawianym rejonie rozlewa się osiągając szerokość 1 km. Dopływem Wisły w omawianym rejonie jest rzeka Łacha, do której uchodzi rzeka Zagożdżonka z mniejszymi dopływami, przepływająca ok. 0,5 km w kierunku wschodnim od terenu badań.

Sieć rzeczna ma charakter drenujący wody podziemne poziomu czwartorzędowego.

Teren prowadzonych badań jest płaski, rzędne terenu wynoszą 120,2 - 120,3 m n.p.m. Wykonane dla potrzeb badań, dwa pionowe kolektory znajdują się na wysokości 120,25 m n.p.m.

Budowa geologiczna

Pod względem budowy geologicznej obszar miejscowości Nowiny położony jest w południowej części Niecki Mazowieckiej, zbudowanej z osadów mezozoicznych. Największą miąszość z nich osiagają węglanowe osady kredy górnej reprezentowane przez wapienie margliste, margle piaszczyste, piaskowce margliste oraz mułowce.

Na osadach mezozoicznych zalegają utwory trzeciorzędu wykształcone jako gezy, margle, wapienie i piaskowce glaukonitowe paleocenu, iły, mułki i piaski kwarcowo-glaukonitowe oligocenu i miocenu. Miąższość poszczególnych pięter trzeciorzędu jest zmienna, niejednokrotnie występują one w formie soczew, bądź wyklinowujących się form.

Osady czwartorzędowe na omawianym terenie są silnie zerodowane. Całkowicie zniszczone zostały utwory zlodowacenia najstarszego i zlodowaceń środkowopolskich: Nidy i Sanu. Pozostałością działalności lądolodu są gliny zwałowe oraz piaski i żwiry lodowcowe. Najczęściej spotykanymi na omawianym terenie utworami czwartorzędowymi są osady aluwialne, związane z działalnością rzeki Wisły - piaski i żwiry z otoczakami oraz mułki i iły.

Podczas wykonywania pionowych kolektorów wierceniem stwierdzono następujący profil litologiczny (otwór nr 1):

 
 0,0 -  0,4 - gleba piaszczysta;
 0,4 -  3,0 - piaski kwarcowe drobne;
 3,0 - 14,0 - piaski grube i żwiry;
14,0 - 16,0 - mułki żółte; 
16,0 - 31,0 - ily szare; 
31,0 - 34,0 - iły pstre;
34,0 - 64,0 - mułki ciemnoszare;
64,0 - 79,5 - margle jasnoszare; 
79,5 - 96,0 - piaskowce glaukonitowe z wkładkami iłów.

Pod względem stratygraficznym wyróżnić można:

 0,0 - 16,0 - czwartorzęd;
16,0 - 31,0 - trzeciorzęd - miocen;
31,0 - 64,0 - trzeciorzęd - oligocen;
64,0 - 96,0 - trzeciorzęd - paleocen;

Warunki hydrogeologiczne

Według Mapy Hydrogeologicznej Polski 1: 200 000 (Malinowski J., 1989 r. Arkusz Radom) omawiany obszar należy do regionu Mazowieckiego, podregionu Południowomazowieckiego (IX4). Podregion ten wydzielono po zachodniej stronie Wisły, na granicy z niecką lubelsko-radomską. Charakterystyczną cechą tego podregionu jest równorzędna pozycja pod względem zawodnienia utworów trzeciorzędu i malejąca wodonośność kredy. Utwory oligocenu, miocenu i czwartorzędu są w różnym stopniu zawodnione, ale każdy z nich stanowi użytkowy poziom wodonośny, zróżnicowany jedynie zasobnością.

Płytkie występowanie utworów trzeciorzędu, przy przepuszczalnym i o małej miąższości czwartorzędzie stwarza możliwości dobrego zasilania również utworów trzeciorzędu.

W wykonanych otworach napotkano dwa poziomy wodonośne:

« Wróć 

© 2004-2005, Solis Sp. z o.o.
Valid (X)HTML Valid CSS